สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน กระทรวงมหาดไทย มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวแก่ราษฎร อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแผนบริหารจัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์

(08 พ.ย.60) ที่หอประชุมอำเภอประโคนชัน จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว แก่ราษฎรที่อาศัย และทำกินในที่ทำเลเลี้ยงสัตว์แปลง โคกหนองโสน ๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกม้

และแปลงโคกกระสัง ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลตะโกตาพิ และตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 695 แปลง สามารถจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเป็นจำนวน 597 ราย โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินของรัฐกำหนดให้จังหวัดจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท สอดคล้องเชื่อมโยงสนับสนุนนโยบายขอรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติแห่งชาติด้านนโยบาย ภาคเศรษฐกิจฐานราก

โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริการจัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของได้รับการจัดระเบียบการถือครองที่ดิน โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราที่ต่ำอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการถือครองที่ดินระหว่ารัฐกับราษฎร

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินว่า ขณะนี้ทุกท่านได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความมั่นคง ขอให้ทุกคนได้ภูมิใจและหวงแหนที่ดินของตนเอง อย่านำไปจ่ายโอน และขอให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป และขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ในส่วนที่เหลืออย่าให้มีการบุกรุกเพิ่ม

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์