สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Kick Off รับซื้อผักและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (9 พ.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยเสลา ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พลตรีกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอประโคนชัย และผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Kick Off รับซื้อผัก และผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจโลก การดำรงชีพ รวมถึงการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร และส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน พี่น้องเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหาด้านอุปโภค บริโภค และผลผลิตทางเกษตรตกต่ำไม่มีตลาดรับซื้อ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 6 และกองกำลังสุรนารี ได้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวการเจรจาหารือรับซื้อสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น โดยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน บรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ประชาชนประสบปัญหา รวมถึงแนวทางการคลายล๊อกมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชน

จึงกำหนดจัดกิจกรรม Kick Off รับซื้อผักและผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปประกอบอาหารในหน่วยทหาร และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้รอดพ้นจากวิกฤต ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป