หลังจากที่มีการลงนามความสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายมหาแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในการร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

เพื่อการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาเตรียมหลักสูตรไปแล้วประมาณ 80-90 %

ที่มาภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

และเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหัวช้าง

ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ประมาณ ๔๖๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์และอาคารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒) โรงพยาบาลพยาบาลบุรีรัมย์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตว์เขากระโดง” ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ ๒๙๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ

๓) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองหัวช้าง” ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดเนื้อที่ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสาณ

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่โคกเขากระโดง

ที่มาภาพ : Decon Bru

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6-8 พ.ย 2560 บก.ควบคุม กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดบุรีรัมย์ โดย พ.ท.ประพล อาจหาญ ที่ปรึกษา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้แทน มทบ.26 ร่วมลงพื้นที่รังวัดที่ดินร่วมกับ อบต.เสม็ด,อำเภอเมืองบุรีรัมย์,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,โรงพยาบาลบุรีรัมย์,ผู้แทน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ออกดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (รพ.บร.ขอใช้จำนวน 290 ไร่และ มรภ.บร ขอใช้จำนวน 460 ไร่ โดยมี นายอภิวิชญ์ ปิ่นโต เจ้าพนักงานที่ดิน จว.บร. เป็นหัวหน้าคณะรังวัด ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว // องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์