สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิด รายชื่อเขตพื้นที่ 27 เมืองเก่าในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็น “เขตพื้นที่เมืองเก่า” คาด ใช้เวลาร่างแผนแม่บท 3 ปีแล้วเสร็จ

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า ได้เปิดรายชื่อเขตพื้นที่ 27 เมืองเก่าในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็น “เขตพื้นที่เมืองเก่า” ที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแล้วและได้รับการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

“กลุ่มที่ 1” ระหว่างปี 2548-2554 ประกอบด้วย

เมืองเก่าน่าน

เมืองเก่าเชียงใหม่

เมืองเก่าลำปาง

เมืองเก่ากำแพงเพชร

เมืองเก่าลพบุรี

เมืองเก่าพิมาย

เมืองเก่านครศรีธรรมราช

เมืองเก่าสงขลา

เมืองเก่าลำพูน

“กลุ่มที่ 2” ระหว่างปี 2558-2560 ประกอบด้วย

เมืองเก่าแพร่

เมืองเก่าเพชรบุรี

เมืองเก่าจันทบุรี

เมืองเก่าปัตตานี

เมืองเก่าเชียงราย

เมืองเก่าสุพรรณบุรี

เมืองเก่าระยอง

เมืองเก่าบุรีรัมย์

เมืองเก่าตะกั่วป่า

เมืองเก่าพะเยา

เมืองเก่าตาก

เมืองเก่านครราชสีมา

เมืองเก่าสกลนคร

เมืองเก่าสตูล

เมืองเก่าสุรินทร์

เมืองเก่าราชบุรี

เมืองเก่าภูเก็ต

http://www.chillpainai.com/src/wewakeup/img_travel/1/8.jpg

และเมืองเก่าระนอง

ในเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้งบประมาณจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท โดยเฉลี่ยให้เมืองละประมาณ 5 ล้านบาท

เพื่อพัฒนาเมืองเก่าทั้ง 27 แห่งทั่วประเทศ ให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขณะนี้ สผ.ได้ทำแผนแม่บทเมืองเก่าเสร็จแล้ว 3 เมือง คือ เมืองเก่าน่าน ลำพูน และสงขลา

ส่วนที่เหลืออีก 24 เมือง คาดว่า จะใช้เวลาร่างแผนแม่บทแล้วเสร็จใน 3 ปี โดยแผนแม่บทจะใช้กลไกของกฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้ามาควบคุมความเป็นเมืองเก่า ทั้งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง หรือเทศบัญญัติในแต่ละพิ้นที่ เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมืองที่จะทำลายวิถีของเมืองเก่าไป

ขณะที่ นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า กล่าวว่า เขตพื้นที่ที่จะได้รับการประกาศเป็น “พื้นที่เขตเมืองเก่า” จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญในด้านต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก เช่น ด้านสุนทรียภาพและคุณค่าทางศิลปะ ด้านตัวแทนอาคารรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรม ด้านความหายากหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ด้านความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้านความสำคัญทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน

ส่วนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในแต่ละพื้นที่จะเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าสู่การยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย