จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

วันนี้(21 ก.พ. 61) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรชัย ทศรฐ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ธ.ก.ส. ผู้แทน ธนาคาร ออมสิน เปิดการจัดเวทีประชาคมของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการในระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เครือขายปราชญ์ชาวบ้าน และชาวตำบลกลันทาร่วมเวทีประชาคมเสนอแนะสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการโครงการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำเป็นแผนงานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

 

Posted by ข่าวเมืองบุรีรัมย์ on Wednesday, February 21, 2018

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการอบรมวิทยากร ครู ก ครู ข และครู ค เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ซึ่งขณะนี้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการพร้อมกันในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 10 เรื่องอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง/คนไทยไม่ทิ้งกัน” ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย /ชุมชนอยู่ดีมีสุข” มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน/วิถีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย/รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี/รู้กลไกการบริหารราชการ ให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน /รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล /รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน /ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร/รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน

 

Posted by ข่าวเมืองบุรีรัมย์ on Wednesday, February 21, 2018

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนประกอบไปด้วย 4 ช่วงด้วยกัน โดยเริ่มจากการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินหน้ากิจกรรมโครงการต่างๆไปพร้อมกัน ในการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ตามภารกิจของหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดตามลำดับ ที่ผ่านมาอาจเคยมีการเสนอปัญหาและความต้องการแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตรงกับความต้องการซึ่งโอกาสนี้จะได้นำทั้งปัญหาเก่า และปัญหาใหม่มาพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ตรงจุด และตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามการดำเนินการในกระบวนการขั้นตอนต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ จะแล้วเสร็จก่อนเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

 

Posted by ข่าวเมืองบุรีรัมย์ on Wednesday, February 21, 2018

 

21 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์…

Posted by ข่าวเมืองบุรีรัมย์ on Wednesday, February 21, 2018

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์