กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ กลุ่มผู้ผลิตข้าวสารคุณภาพ จ.บุรีรัมย์ ส่งมอบขายข้าวสารให้สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จ.ตรัง

วันนี้ (1 เมษายน 2563) นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางวิไล ยูฮันเซ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานและสังเกตุการณ์ในการรับส่งมอบข้าวสาร การซื้อขายข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ กับสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการก่อสร้างโรงสีขนาด 24 ตัน/วัน เพื่อนำข้าวเปลือกที่รับซื้อ จากสมาชิกมาสีแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิ 100% จำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าวสารกับ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ซึ่งครั้งนี้ ได้ส่งมอบ จำนวน 15 ตัน เป็นเงิน 547,500 บาท โดยจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตรัง และในเขตภาคใต้ ซึ่งได้มีการขนส่งซื้อ/ขายระหว่างกัน เป็นระยะเวลา 4 เดือน รวมยอดการจำหน่าย จำนวน 38 ตัน เป็นเงิน 1,368,000 บาท

สำหรับข้าวสารกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบผู้ผลิต นอกจากจะส่งมอบให้กับสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด แล้ว ยังจัดส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์เครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการค้าข้าวต่างๆ ซึ่งเป็นข้าวสารหอมมะลิแท้ 100 % ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บรรจุลงถุงขนาด 5 กิโลกรัม และข้าวกล้องบรรจุถุงอัดสูญญากาศ ขนาด 1 กิโลกรัม ภายใต้ชื่อ ข้าวปะเคียบ อีกด้วย