เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรรายใหม่ ที่จะเข้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นี้

วันนี้(13 พ.ค. 63) นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยากาศมีเกษตรกรเดินทางไปยื่นเอกสารปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ ปี 2552 และ ปรับปรุงมาถึงปัจจุบัน มียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์รายชื่อเกษตรกรไปติดประกาศในหมู่บ้านชุมชน จำนวน 217,115 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะส่งรายชื่อไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่กำลังเพาะปลูกพืช ให้นำเอกสารที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่ามีการทำเกษตรจริง ไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้น ๆ

ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชาสัมพันธ์ และมอบเอกสารแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรฯ ผ่านไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านไปแล้วก่อนหน้านี้ และจากนั้น วันที่ 16 พ.ค.2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดจะรวบรวมรายชื่อเกษตรกรไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ ต่อไป

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ซึ่งจากการดำเนินงานยังพบว่ายังมีเกษตรกรรายใหม่บางส่วน ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ในรอบปีการผลิต 2563/64 แต่คาดว่าจะทำการเกษตร ทำการเพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนและเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ไว้ล่วงหน้าได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เช่นกัน โดยหลังจากนั้น เกษตรกรต้องทำการเพาะปลูกอย่างน้อย 15 วัน และให้ไปแจ้งยืนยันทำการเพาะปลูกอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563