จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่อ.กระสังและอำเภอนางรอง 26 เมษายน นี้

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณในพื้นที่โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง และเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

โดยกำหนดการเวลา 09.15 น. เสด็จไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กราบบังคมทูลถวายรายงานการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ เปิดป้ายและทอดพระเนตรสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

socialposttemplate

จากนั้น ช่วงบ่ายเวลา 13.15 น. เสด็จฯ ถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง ทอดพระเนตร นิทรรศการ การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการกระจายน้ำของหนองทองลิ่ม เพื่อทำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ทอดพระเนตรสวนป่าชุมชน และเสด็จไปทอดพระเนตรแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นิทรรศการและผลผลิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะส่วนล่วงหน้า ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมขอเชิญข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จและส่งเสด็จในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์