เปิดให้บริการตรวจวันนี้วันแรก รพ.บุรีรัมย์ เปิดตรวจเชื้อโควิด-19
แก่ผู้ประกอบการอาชีพค้าขาย (รถเร่ จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ) ร้านอาหารในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ สาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 14

ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารจอดรถ ชั้น 1 รพ.บุรีรัมย์ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

โดยมีขั้นตอนรับบริการดังนี้

1. ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ประกอบการค้าขาย รถเร่ จำหน่ายอาหารสด/อาหารแห้ง/อาหารปรุงสำเร็จ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์

รับบริการตรวจได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารจอดรถ ชั้น 1 รพ.บุรีรัมย์

ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

2. ค่าบริการตรวจท่านละ 500 บาท (เบิกคืนไม่ได้)

3. ผู้ที่ผ่านการตรวจ ผลปกติ จะได้รับใบรับรองผ่านการตรวจในวันถัดไป

4. สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ต่างอำเภอ ติดต่อรับบริการตรวจได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

044-611660