ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์
ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรื่อง กําหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร
หมวด ๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สายที่ ๑๔๗๓ บุรีรัมย์- พุทไธสง (ข)
เป็น บุรีรัมย์ – โรงพยาบาลนาโพธิ์ และให้มีรายละเอียด
เส้นทางแยกช่วงบุรีรัมย์ – บ้านใหม่ไชยพจน์

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถยนต์โดยสารในชนบท
(จังหวัดบุรีรัมย์) สายที่ ๑๔๗๓ บุรีรัมย์- พุทไธสง (ข) ขึ้นนั้น คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาเห็นสมควร ให้ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางดังกล่าว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐
(๑) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณากิจการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงให้กําหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด
๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สายที่ ๑๔๗๓ บุรีรัมย์- พุทไธสง (ข) เป็น บุรีรัมย์ -โรงพยาบาลนาโพธิ์ และให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงบุรีรัมย์ – บ้านใหม่ไชยพจน์ โดยให้ใช้ รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้ คือ

สายที่ ๑๔๗๓ บุรีรัมย์- โรงพยาบาลนาโพธิ์
เริ่มต้นจากสถานีขนส้งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๔
ผ่านบ้านโกรกขี้หนู บ้านพระครูใหญ่ บ้านโคกเพชร บ้านพรสําราญ อําเภอคูเมือง บ้านแพ บ้านเบาใหญ่ อําเภอพุทไธสง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๑ แยกขวาไปตาม ทางหลวงชนบทหมายเลข บร.๔๐๓๑ ผ่านโรงเรียนพุทไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทไธสง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจําทางโรงพยาบาลนาโพธิ์

ช่วงบุรีรัมย์ – บ้านใหม่ไชยพจน์
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗๔ ผ่านบ้านโกรกขี้หนู บ้านพระครูใหญ่ บ้านโคกเพชร บ้านพรสําราญ อําเภอคูเมือง บ้านแพ ถึงบ้านเบาใหญ่ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข บร. ๓๐๐๖ ผ่านบ้านกุดเทา บ้านดอน บ้านหายโศก บ้านหนองขาม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ผ่านบ้านหินตั้ง บ้านหนองแวง ถึงสี่แยกบ้านใหม่ไชยพจน์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข บร.๒๔๔๐ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจําทางบ้านใหม่ไชยพจน์

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑
อนุสรณ์ แก้วกังวาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านลิ้ง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์