ผลงานโดดเด่น!!! บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์เข้าตา พัฒนาชุมชนคว้ารางวัล”เลิศรัฐ” จากผลงานการบริหารการท่องเที่ยว

กรมการพัฒนาชุมชน ผลงานโดดเด่น คว้า 2 รางวัล เลิศรัฐ บ่งชี้ความเป็นเลิศของหน่วยงานที่มีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รมการพัฒนาชุมชน ผลงานโดดเด่น คว้า 2 รางวัล เลิศรัฐ บ่งชี้ความเป็นเลิศของหน่วยงานที่มีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การเพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ.ร.

ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ส่วนราชการที่มีการพัฒนาจนผลงานมีความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ ได้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานของหน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้เป็นแนวทางได้ต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.ยังได้จัดงานใหญ่สัมมนาวิชาการ พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคราชการเข้าร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

รวมถึงแสดงมุมมองถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริการภาครัฐโดยนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ชูตลาดโบราณและวิถีชาวบ้าน เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมโบราณของชุมชน

(12 ส.ค 60) ที่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก “บ้านสนวน โอเพ่น เฮาส์ ครั้งที่ ๒” โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมในพิธี

จากนั้น คณะได้นั่งบนรถกระสวยอวกาศ  ซึ่งชาวบ้านได้จัดทำขึ้นโดยดัดแปลงรถสำหรับใช้บริการนักท่องเที่ยว เดินทางเที่ยวชมกิจกรรมและทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน โดยจัดขบวนกลองยาวต้อนรับและนำคณะเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้นและอบอุ่น

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า  นโยบายหลักที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และมุ่งไปสู่การเป็นนครแห่งความสุข 

 ทุกวันนี้ ชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้เป็นเพียงมหานครแห่งกีฬาของเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงไปไกลถึงระดับโลก ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรฐานบุรีรัมย์

การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของบ้านสนวนนอก ซึ่งยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น และในปัจจุบัน สภาพในหมู่บ้านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจ ชาวบ้าน ได้รักษาความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านสนวน อีกทั้งยังได้ช่วยกันดูแลภายในหมู่บ้าน ให้สวย สะอาด น่ามาพัก น่ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นจุดขายในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ในครั้งนี้  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน(หมู่บ้านประชารัฐ) : หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก  โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณภายในหมู่บ้านให้มีความโดดเด่น

สวยงาม ทั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน ป้ายกิจกรรมภายในชุมชน รวมทั้งจัดตลาดโบราณ  โดยชาวบ้านจะนำผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งเป็นผลิตของชุมชนทั้งพืชผัก ผลไม้ ขนม-อาหารพื้นบ้าน ผ้าไหม เครื่องจักรสาน ฯลฯ  มาจัดจำหน่ายให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา

รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน ชมการสาวไหม การทอผ้าไหม การทำขนม  การบายศรีสู่ขวัญ การละเล่นเรือมตรด และเข้าพักแบบโฮมสตย์ นับเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษ์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย