วันที่ (10ต.ค.59) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบนโยบายในการประชุมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ซึ่งเข้ารับฟัง กว่า 500 คน ที่หอประชุมจังหวัดในวันนี้ (10 ต.ค.59) ว่า ได้กำหนดแนวทาการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยชูประเด็น บุรีรัมย์ 4..0 เป็น แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อ มุ่งสู่ บุรีรัมย์นครแห่งความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น การนำนโยบายรัฐบาล มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายคนบุรีรัมย์ ต้องมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในอาเซียน และ ค่อยๆพัฒนาจนสู่ระดับสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชูนโยบายหลักในการขับเคลื่อนบุรีรัมย์ 4.0 คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาจังหวัด ในการสร้างความอยู่ดี กินดี ซึ่งจะเน้นด้านสุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ทั้งนี้หากประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง สังคมก็จะเป็นสุข ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้ไปได้ทุกๆด้านต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน ส่วนราชการประชาชนต้องปกป้องและเทิดทูนสถาบันในทุกรูปแบบ น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น

ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จะตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์บุรีรัมย์ ประกอบด้วยการสนธิกำลัง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน มาช่วยกันปลูกจิดสำนึกให้เยาวชน ประชาชน ช่วยกันป้องปรามและปรามปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ พร้อมกันนี้จะขับเคลื่อนนโยบาย TO BE NUMBER ONE ให้บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดแนวหน้าที่มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในระดับประทศ

ด้านการพัฒนาสินค้าโอท็อปและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเน้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม และการท่องเที่ยวด้านกีฬา โดยยกระดับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งให้เป็นงานระดับชาติ พร้อมกับดึงจุดแข็งของบุรีรัมย์คือเป็นดินแดนภูเขาไฟ มาช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การจัดงานแสงสีเสียง การระเบิดของภูเขาไฟ หรือ การสร้างสินค้าโอท็อป ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์โดยเฉพาะ ไม่มีใครเหมือน

ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ชูนโยบายการบริหารจัดการน้ำที่เป็นรูปแบบเพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำ มีน้ำพอเพียงตลอดปีสำหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่วนการปศุสัตว์จะส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ จัดตลาดนัดโคกระบือ ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การดูแลปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อให้ประชาชน ได้มีความปลอดภัยในทุกๆด้าน

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนบุรีรัมย์ 4.0 โดยมุ่งหวังสร้างบุรีรัมย์นครแห่งความสุข ซึ่งจะใช้แนวทางประชารัฐ คือภาคราชการ เอกชน ประชาชน มาช่วยในการขับเคลื่อน ให้ก้าวสู่จุดหมาย ต่อไป

14581583_698645076958470_161885291991352804_n

14595772_698645196958458_3906586081098197130_n

14650459_698645013625143_7332098449782988962_n

 

ภาพ//ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์