ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พบปะสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อสร้างความร่วมมือในการการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาจังหวัด สู่ประชาชน

วันนี้(21 ธ.ค.59) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการสัมมนาและบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ รองรับการเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก ในทุกด้าน ที่ห้องประชุม โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนักจัดรายการวิทยุ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และและสื่อออนไลน์ เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 60 คน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เข้าใจ แก่ประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2560 เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยการบริหารจัดการ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี กลไกรัฐในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สร้างจังหวัดให้มีความน่าสนใจจากนักท่องเที่ยว สามารถดึงดูดการลงทุน จากเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬามาตรฐานโลก และได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4.0 โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เร่งพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เร่งสร้างเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างความเข้มแข็งในวิสาหกิจชุมชน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเจริญเติบโตสู่ท้องถิ่น ชุมชมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในจังหวัด ทั้งนี้ทุกคนต้องช่วยกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม สังคมแห่งโอกาส สังคมเกื้อกูลแบ่งปัน เปิดโอกาสให้บุรีรัมย์เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก มีการเตรียมยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด เดินหน้าการพัฒนาโครงข่าย Logistics ขยายเส้นทางคมนาคม และยกระดับสนามบินบุรีรัมย์ ให้เป็นสนามบินศุลกากร

นอกจากนั้นยังมีการบรรยายเรื่อง “แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุรีรัมย์” จากทีมวิทยากร เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และจัดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยน การสร้างความร่วมมือการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์