ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ มอบรางวัลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการประชาชนดียิ่งขึ้น

(29พ.ย.60) ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบอาวุธปืนสั้น ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยมีนายเอกภาพ สุขสังวร กำนันตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง / นายวิรัตน์ บัวโฮม กำนันตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย / นายอัษฎาวุธ เกตุผักแว่น กำนันตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง 

นายวิโรจน์ หยวกทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ / นายจรูญ บุญนาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง / นายเผด็จ เพ็ชรพราว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลดีเด่น อาวุธปืน ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่เป็นเครื่องหมายของคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล เนื่องจากรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างสาธารณะชนทั่วไป กำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมดีเด่น ประจำปี 2560 ได้ตระหนักในเกียรติ ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และให้มีกำลังกายและกำลังใจพร้อมอุทิศตน เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมตลอดไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์