ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ พระเถรานุเถระ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ สมณศักดิ์ พัดยศ แด่เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559

วันนี้(09 ธ.ค. 59) เวลา 13.30 น. ที่พระอุโบสถวัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศิษยานุศิษย์ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียง พ่อค้า ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนพระเถรานุเถระ จำนวนมาก ร่วมต้อนรับและถวายมุตทิตาสักการะ สมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม พระราชพิศาลสุธี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 บรรยากาศเป็นไปอย่างปลาบปลื้ม ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต ฉายา อาวุธปญโญ สถานะเดิมชื่อ อาจ ยืนนาน เกิดวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2488 ณ บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรของ นายอินทร์-นางจันทร์ ยืนนาน บรรพชาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ณ วัดบูรพาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (เสถียร สถิโร) เป็นพระศีลาจารย์ ปัจจุบันอายุ 71 ปี พรรษา 51 ประวัติการศึกษาวิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก / เปรียญธรรม 1-2 ประโยค รางวัลเกียรติคุณที่เคยได้รับ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก /รางวัลเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรรันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี /ได้รับการยกย่องเป็นวัดตัวอย่างในการห้ามดื่ม ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ในวัน ประจำปี 2551 /ได้รับการถวายประกาศเกียรติคุณ รางวับพุทธคุณูปการ จากสำนักงานรัฐสภา /ได้รับการถวายปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ /ได้รับการถวายปริญญา ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา พุทธศาสน์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) / รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระหาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ//ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์