ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กำชับส่วนราชการ  และท้องถิ่น เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูฝน

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า    จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ปี2559 ของกระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 79,910 ราย มีผู้เสียชีวิต 3 รายคิดเป็นอัตราป่วย 112.14 ต่อแสนประชากร โดยเมื่อเทียบกับปี 2558 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 38,518 ราย ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก  และโรงเรียนอนุบาล  ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก  และโดยส่วนใหญ่อาการของโรคจะไม่รุนแรงแต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้   ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพจึงขอความร่วมมือ ส่วนราชการ  อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สถานศึกษาและชุมชน  ซึ่งเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   ยังกล่าวอีกว่า  แนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก คือ  ในกรณีมีเด็กป่วย  ให้แจ้งรายงานโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และขอรับคำแนะนำในการควบคุมโรค เพิ่มความถี่การทำความสะอาดสิ่งของที่เด็กจับต้องเป็นประจำ เช่น ของเล่น พื้นห้อง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาอย่างน้อยวันละครั้ง , ขอให้แจ้งรายชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนและหน่วยงานสาธารณสุขทุกวันที่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าข่ายการเฝ้าระวัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ดำเนินการประสานงานเพื่อให้สุขศึกษาแก่ชุมชน ในการลดการเล่นคลุกคลีในเด็ก หากเกิดการระบาดของโรคต้องเน้นสกัดกั้น,นอกจากส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังหยิบจับอาหาร หรือเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์