ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ มอบนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับการแข่งขัน Moto GP

วันนี้ (31ต.ค.60) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น,ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์

และมอบนโยบายซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ สู่นครแห่งความสุข ยุค 4.0” มีเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนทั้ง 9 ด้าน ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมการบิน/ระบบลอจิสติกส์

อุตสาหกรรมการแพทย์ สาธารณสุข

และอุตสาหกรรมการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน

ซึ่งในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ภาคเอกชน ภาคส่วนลงทุน ภาคส่วนประกอบการ และภาคราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเติมเติมซึ่งกันและกัน ให้บุรีรัมย์ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของนักลงทุน นักท่องเที่ยว และการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกันในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องพลังงานจากสิ่งที่เหลือใช้ ระบบลอจิสติกส์ สุขภาพอนามัยการบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว แม่นยำ การดูแลผู้สูงวัย ตลอดทั้งกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคตที่ยั่งยืน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์