ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ แนะพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย มีหัวใจเป็นนักรัฐศาสตร์ ทำงานเป็นทีม กล้าคิด กล้าทำ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติไปพร้อมกัน

วันนี้(01ก.พ. 61) เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไดรับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่

ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ นำพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่จำนวน 177 คน เข้าร่วมรับฟัง

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องทำงานเคียงข้างกับฝ่ายท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการดูแลสารทุกข์สุกดิบประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย

พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่

และจะต้องบูรณาการให้ความร่วมมือส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่แยกจากกันเด็ดขาด เพราะจังหวัดบุรีรัมย์ขับเคลื่อนเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างองค์รวม ไม่ต่างคนต่างทำเป็นเบี้ยหัวแตกที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร

และขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปลี่ยนผ่านเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬาเต็มรูปแบบมีกิจกรรมตลอด 12 เดือนต้องห้ามพลาดซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญในการทำงาน ขอให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใสสะอาด ไม่เกิดปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ทุกคนจะต้องเคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ

พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่
พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งใหม่

มีหัวใจของนักรัฐศาสตร์ที่จะต้องประคับประคองความต้องการของคนหลายๆกลุ่ม ที่ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องทำงานเป็นทีมไม่แยกต่างคนต่างทำเพราะจะเหนื่อยและประสบความสำเร็จยากลำบาก

ขอให้เกาะกลุ่มกันทำงานท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกอย่างเข้มแข็งด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แตกต่างจากวิธีการเดิมๆ มองให้รอบด้านหลายมุม กล้าที่จะเสนอความคิดเห็น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องหาความรู้เพิ่มเติม

อย่าให้ระบบแบบเดิมๆกลืน เพราะนี่คือความคาดหวังของประเทศชาติกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้เปลี่ยนผ่านไปในทางที่ดียิ่งขึ้น