ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
(30พ.ย.59) เวลา 09.00 น. ศาสตร์ตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการ และยกเสาเอกอาคารชุดพักอาศัย ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ที่บริเวณ …..โดยมี นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก และมีพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายมหานิกาย) พระประสาธน์สารคุณ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายธรรมยุต) และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคและอุปัทยันอันตรายใดทั้งปวง
สำหรับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2559 จำนวน 64,900,000 บาท ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย โดยมีกำหนดการก่อสร้างจำนวน 540 วัน และกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในปี พ.ศ.2561 รองรับงานบริการประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ ของ สตง. อาทิ ตรวจสอบการรับ-จ่าย การบันทึกบัญชี และงบการเงินของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐที่ใช้เงินแผ่นดิน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงยังมีหน้าที่ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ให้แก่เอกชนด้วย

 

ภาพ//ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์