เพจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 ให้รู้คำศัพท์พื้นฐานของโครงร่างมนุษย์ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพพยาบาลแก่รุ่นน้อง และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้อย่างดีอีกด้วย

“รับน้องอย่างสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ในฐานพี่สอนน้อง…..ให้รู้คำศัพท์พื้นฐานของโครงร่างมนุษย์ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพต่อไป”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๖๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๖๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๖๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๖๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๖๑
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๒๕๖๑

ความเป็นมาและความสำคัญคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนักศึกษาเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก แต่หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ซึ่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นจำนวนมาก จากผลการสำรวจพบว่ามีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมากถึงร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีนโยบายในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดทำหลักสูตรและเปิดสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2559 ดำเนินการสรรหาอาจารย์พยาบาลเพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดตั้งคณะ รวมทั้งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับแหล่งฝึกต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

พ.ศ. 2560  ได้รับการตอบรับการจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยง จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 จากนั้นจึงมีการนำเสนอหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2561 ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรและความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จนได้รับการยอมรับจากสถาบันพี่เลี้ยง จากนั้นได้นำเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อสภาการพยาบาลในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างละเอียด จนได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลและให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างสมบูรณ์ทุกประการ

ประวัติความเป็นมา