ปี 2555 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ยกระดับ จุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรม ช่องสายตะกู ซึ่งอยู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วง ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กับช่องจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย เป็นจุดผ่อนปรนการค้า โดยเปิดทำการสัปดาห์ละ 3 วัน คือทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดชายจุ๊บโกกี ฝั่งกัมพูชา พบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นจำพวกเหล้า บุหรี่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในฝั่งไทย แต่ที่สะดุดตาเรามากที่สุด คือ บ่อนกาสิโน ที่มีการก่อสร้างขยายอาณาเขต

ด้าน จ.บุรีรัมย์ ได้เสนอเรื่องขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็น จุดผ่านแดนถาวร ไปยังกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2556 และสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เห็นชอบในหลักการในปีต่อมา ส่วนปีที่แล้ว กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ก็ได้เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขอใช้พื้นที่ 200 ไร่ ของอุทยานแห่งชาติตาพระยา ก่อสร้างอาคารต่างๆ ส่วนการเข้าออกจุดนี้ ปัจจุบันอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาใน จ.บุรีรัมย์ และ จ.อุดรมีชัย เท่านั้น โดยต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำ เพื่อแลกเป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมคนละ 10 บาท

หากมองในมุมด้านเศรษฐกิจ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร ไทยจะได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสตส์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินแล้วว่า จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการลักลอบหนีเข้าเมืองอีกทางหนึ่ง ล่าสุดทหารกำลังพิจารณาข้อเสนอฝั่งกัมพูชา ที่ขอขยายเวลาปิดด่าน จาก 15.00 เป็น 17.00 น. ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง.-สำนักข่าวไทย

นับเป็นเวลาเกือบ 10 กว่าปี ที่มีการผลักดันเปิดด่านชายแดนถาวร ปี 2550 นายสันทัด จัตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้น ร่วมหารือกับนายขาว โฮด นายอำเภออัมปึน จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีการนำเสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่เด็กและเยาวชนชาวกัมพูชา ที่ศูนย์ประสานงานชายแดนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

มีการยกกรณีการขอเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราว ที่บริเวณช่องสายตะกู เนื่องจากจะเป็นช่องทางการส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นของสองประเทศขึ้นมาหารือร่วมกัน พบว่ามีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดผ่านมาตามจุดผ่อนปรนชายแดนดังกล่าวจำนวนมาก ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย และประชาชนได้ขอให้ผ่อนผันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนอีกครั้ง

ขณะที่รัฐบาลในยุคนั้นมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเปิดจุดผ่อนปรนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 จุด ครั้งนั้น ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ได้ให้นายอำเภอบ้านกรวดในขณะนั้น แต่งตั้งคณะทำงานไปประชุมหารือร่วมกับนายอำเภออัมปืม จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เป็นการเบื้องต้น หากเห็นชอบร่วมกัน จึงจะเสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนดังกล่าวต่อไป

นายรัชพล ตระหนักยศ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ในเวลานั้น (ปี 2552) จากการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนั้น ได้มีความเห็นชอบที่จะร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 2 ด้านหลัก ด้านแรก คือ การผลักดันให้จังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเปิดจุดผ่านแดนบริเวณช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด เพื่อส่งเสริมด้านการค้าและการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการเสนอผลักดันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาล

25 กันยายน 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวประชุมนอกสถานที่จังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องการค้าสายตะกู-จุ๊บโกกี และพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร วันที่ 17 มิถุนายน 2556 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู-จุ๊บโกกี โดยจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรมีชัย

28 ม.ค. 57 กระทรวงมหาดไทยไฟเขียวประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
ต่อมา วันที่ 28 มกราคม 2557 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ ๐๒๐๔.๓/๐๐๔๗๔ ลงวันที่ 28มกราคม 2557 แจ้งจังหวัดบุรีรัมย์ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นชอบร่างประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย-ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการออกประกาศจังหวัดเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป และให้แจ้งผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่ช่องสายตะกู ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และระดับจังหวัดเพื่อประชุมหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือร่วมกับฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา


คณะกรรมการฯ ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกู โดยให้อำเภอบ้านกรวดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กำหนดแนวทาง/แผนงานในการพัฒนาพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และจะประเมินผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย์ และความเหมาะสมในการขยายวันเปิดทำการค้าหรือเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตต่อไป ในห้วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูฯ โดยมีคณะทำงานฯ หารือร่วมกับคณะผู้บริหารฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในรายละเอียดการดำเนินงานทั้งโดยการประชุมและการตรวจพื้นที่ร่วมกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

ย้อนรอย…ก่อนจะมาเป็นจุดผ่อนปรนการค้าช่อง “สายตะกู-จุ๊บโกกี” ไทย-กัมพูชา

ต่อมา 12 พฤษภาคม 2557 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนั้น (นายธงชัย ลืออดุลย์) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย พล.ท.ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรมีชัย ทั้งสองฝ่ายได้หารือในแนวทางความร่วมมือในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี และเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 และได้กำหนดวันตรวจความเรียบร้อยของทั้งสองฝ่ายร่วมกันในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ได้กำหนดวันเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ร่วมกันอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557จนเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. คณะผู้แทนฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์นำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเฉลิมพล พลวัน) พร้อมด้วยคณะฝ่ายจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย (นายวาด ปารานิน) ได้ตรวจพื้นที่บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกีและช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้

1. การเตรียมพื้นที่ตลาดช่องจุ๊บโกกี ฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและก่อสร้างถนนในบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจุ๊บโกกีให้เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งผู้ค้าขายให้ทราบพร้อมจะดำเนินการย้ายไปทำการค้าในพื้นที่ตลาดชั่วคราวตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 สำหรับการเตรียมพื้นที่ตลาดช่องสายตะกู ฝ่ายไทยได้เตรียมติดตั้งประตูและราวกั้นแนวทางเดินรวมทั้งการวางระบบไฟฟ้า ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการตรวจพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี ร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557

2. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการแลกบัตรเพื่อตรวจตราการเข้าออกของบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยให้หารือกันในระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายร่วมกันอีกครั้ง ในรายละเอียดการกำหนดรูปแบบและวิธีการตรวจตราบุคคลเข้าออกให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเข้มงวดรัดกุม


3. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ฝ่ายจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำร่างพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี และนำมาหารือร่วมกันในรายละเอียดอีกครั้งในการตรวจพื้นที่วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 

บุรีรัมย์ทุ่มสร้างอาคารตลาด140 ห้อง 9 ห้องน้ำ วางระบบไฟฟ้า 1.2 ล้าน

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้เตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ดังนี้ การศึกษา/จัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการ การสร้างอาคารตลาด จำนวน 140 ห้อง การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยการสร้างห้องน้ำ จำนวน 9 ห้อง การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย การก่อสร้างรั้วเสาคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งลวดหนาม การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย การก่อสร้างประตูและช่องทางเดิน การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย การวางตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยทั้ง 3 ตู้

โดยตู้คอนเทนเนอร์ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอม และด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง จำนวน 2 ตู้ วางอยู่ตรงกลางถนนทางเดินเพื่อสะดวกในการตรวจตราการเดินทางเข้าออกของบุคคล และสินค้าต่างๆ ส่วนตู้คอนเทนเนอร์อีก 1 ตู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ปกครอง วางอยู่ในบริเวณพื้นที่ตลาด


การวางระบบไฟฟ้า สภาเทศบาลตำบลจันทบเพชรได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าในพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองได้เข้าสำรวจพื้นที่และเตรียมการปักเสาไฟฟ้าแล้ว การดำเนินการ 30 เปอร์เซ็นต์

ท้ายสุดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ทำบทสรุปว่า จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุดรมีชัย จัดพิธีเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย-ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00. น. โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ พล.อ.ซอ ทาวี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด และในวันที่ 14 กันยายน 2557 ได้มีการเปิดจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อความมั่นคงและด้านมนุษยธรรม โดยเปิดทำการสัปดาห์ 2 วัน คือ วันศุกร์ และวันเสาร์ โดยอยู่ในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงตลอดมา

ทั้งนี้ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี จะเปิดทำการค้าสัปดาห์ละ 3 วัน คือ ในวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดย: MGR Online

เตรียมเปิดเดินรถเชื่อมชายแดน เส้นทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์-ประโคนชัย-บ้านกรวด-ตลาดช่องสายตะกู

ล่าสุดจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ KruRak Thongwichai ได้โพสข้อความว่า #มินิบัสบริการเส้นทางบุรีรัมย์#ช่องสายตะกู รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ👍 มีรถให้บริการแล้วนะครับ 2 คัน😁😁
ตารางเวลาวิ่งรถ และจุดจอดรถจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ

ภาพโดย : KruRak Thongwichai
ภาพโดย : KruRak Thongwichai

นี่อาจจะเป็นสัญญาณ ที่ดี หรือกำลังจะมีการเปิดด่านชายถาวรช่องสายตะกู ที่พยายามผลักดันกันมายาวนาน 10 กว่าปี ซึ่งต้องรอและติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เครดิตภาพ : KruRak Thongwichai