วาระแรกผ่านฉลุย สภาผู้แทนราษฎร ลงมติ 251 เสียง งดออกเสียง 234 คน เห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

(19 ต.ค.2562) ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ (เป็นพิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

เวลา 20.30 น. นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ แถลงว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 เห็นด้วย 251 เสียง งดออกเสียง 234 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง จากจำนวนองค์ประชุม 488 คน (หมายเหตุ : แจ้งบัตรมีปัญหา 2 เสียง)

ข้อมูลจากเว็บไซต์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปิดเผยขั้นตอนหลังจากผ่านวาระแรก จะมีการตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 8-9 ม.ค.2563 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2-3

วันที่ 20 ม.ค.2563 วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 27 ม.ค.2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยกรณีที่ ครม.ส่งสภาฯ วันที่ 8 ต.ค.จะครบ 105 วันในวันที่ 20 ม.ค.2563 จากนั้นวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร ส่งวุฒิสภา 20 ม.ค.2563 จะครับ 20 วันในวันที่ 8 ก.พ.2563

ข้อมูลจากเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 กระทรวงคมนาคม จังหวัดบุรีรัมย์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณจุดตัดถนนหมายเลข 219 (โรงแรมเทพนคร-โรงเรียนมารีย์) ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 180 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ช่วงอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์-อำเภอพุทไธสง ผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณ 2561-2563 ตอนที่1 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ  164 ล้านบาท ตอนที่ 2 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 215 ล้านบาท

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 ช่วงอำเภอปะคำ-อำเภอนางรอง ปี 2563 รวมเงินทั้งสิ้น 65 ล้านบาท

4.โครงการก่อสร้างทางหมายเลข 226 ช่วงอำเภอเมืองบุรีรัมย์-แยกระกา อำเภอกระสัง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 203 ล้านบาท

5.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 ช่วงบุรีรัมย์-อำเภอคูเมือง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 69 ล้านบาท

6.โครงการก่อสร้างทางหลวงสายโนนศรีคูณ-หนองผะองค์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 30 ล้านบาท วงเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท

7.โครงการก่อสร้างทางหลวงสายบุรีรัมย์-ตำบลแสลงโทน-อำเภอประโคนชัย ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 480 ล้านบาท

8.โครงการก่อสร้างทางหลวงสายบ้านโคกขมิ้น-บ้านระกา อำเภอกระสัง ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 480 ล้านบาท

9.ค่าสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 และทางหลวงหมายเลข 2073 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2.6 ล้านบาท จากวงเงินทั้งสิ้น 13 ล้านบาท

10. ค่าก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก อำเภอประโคนชัย

11.โครงการก่อสร้างทางสายเทศบาลกระสัง-โนนจำปา และสายบ้านถนนหัก-ละหานทราย

12.โครงการซ่อมบำรุงผิวทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 109 ล้านบาท

13.โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์หลังใหม่ วงเงินทั้งสิ้น 775 ล้านบาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 155 ล้านบาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 310 ล้านบาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 310 ล้านบาท

ข้อมูลจาก : เอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563