รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Economic& Fiscal Report ฉบับประจำเดือนเมษายน 2562

“ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนกุมภาพันธ์2562 มีสัญญาณหดตัว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
หดตัวเกิดจากเครื่องชี้ด้านอุปสงค์หดตัวจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ด้านอุปทาน
ขยายตัวจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตภาคบริการ
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนการจ้างงานขยายตัว และด้านการคลังพบว่าผลการเบิกจ่ายรวม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -11.72 จากรายจ่ายลงทุน อปท. หดตัวร้อยละ -42.79 งบรายจ่ายประจำ อปท. หดตัวร้อยละ -23.65 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ -4.91 จากรถยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัวร้อยละ -6.42 และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หดตัวร้อยละ -5.47ส าหรับดัชนีผลผลิตภาคบริการชะลอตัวร้อยละ 3.14 จากจ านวนผู้เยี่ยมเยือน ชะลอตัวร้อยละ 4.09 รายได้สนามบิน (ค่าธรรมเนียมป้าย ค่าธรรมเนียมเช่าร้าน) ชะลอตัวร้อยละ 3.20 และรายได้จากการ ค้าส่งค้าปลีกชะลอตัวร้อยละ 1.11 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวร้อยละ 7.58จากทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม ชะลอตัวร้อยละ 2.56และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวร้อยละ 0.32จากจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนชะลอตัวร้อยละ 0.71 และพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง (รวม) ชะลอตัวร้อยละ 137.11

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 22.51จากปริมาณอ้อยขยายตัวร้อยละ 68.98และปริมาณสุกร
ขยายตัวร้อยละ 0.34 และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 17.64 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 22.51 จากปริมาณอ้อย และสุกรที่เพิ่มขึ้น

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.22 ปัจจัยจากหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จากหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หมวดอาหาร
บริโภคในบ้าน หมวดอาหารบริโภคนอกบ้าน สำหรับการจ้างงานขยายตัวร้อยละ 4.68

ด้านการคลังในเดือนกุมภาพันธ์2562 พบว่าผลการเบิกจ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.23 เนื่องจากในเดือนนี้
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบุคลากร งบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนที่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพิ่มขึ้น
สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.51 โดยหน่วยงานที่มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ดังนี้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.02 ส่วนราชการอื่น มีการจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 625.70 สำหรับดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน 1,616.47 ล้านบาท เนื่องจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวมสูงกว่าการนำรายได้ส่งคลังของส่วนราชการภายในจังหวัด

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์หดตัวจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
อย่างไรก็ดี ดัชนีผลผลิตภาคการเกษตรกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงขยายตัว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์http://www.cgd.go.th/brm