จ.มหาสารคาม ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 12 อำเภอ

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เซินกา”

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง จึงเกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณประโยชน์ ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

งหวัดมหาสารคาม จึงประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย , วาปีปทุม , กันทรวิชัย , ชื่นชม , กุดรัง , โกสุมพิสัย , นาเชือก , เมืองมหาสารคาม , เชียงยืน , นาดูน , ยางสีสุราช และอำเภอบรบือ

รวม 124 ตำบล 1,562 หมู่บ้าน 48,478 ครัวเรือน จำนวนราษฎร 29,500 คน พื้นที่ทางการเกษตร 473,364 ไร่ บ่อปลา 39 บ่อ ถนนเสียหาย 246 จุด มีผู้เสียชีวิตในอำเภอวาปีปทุมจำนวน 2 ราย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน และมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยความเห็นชอบของ ก.ช.ภ.จ. จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันเกิดภัย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขัง จำนวน 114 หลัง เส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ จำนวน 5 เส้นทาง พื้นที่ทางการเกษตร 445,436 ไร่

ในภาพรวมระดับน้ำในพื้นที่ลดลงแต่ยังคงมีบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่ม ได้แก่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นพื้นที่ปลายน้ำรับน้ำจากด้านบน และอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำชีมีระดับสูงล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนใหญ่ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 52 แขวงทางหลวงมหาสารคาม แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม โครงการชลประทานมหาสารคาม โยธาธิการและผังเมือง มูลนิธิ สมาคม และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ได้เข้าพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเบื้องต้นแล้ว ขณะที่ชลประทานจังหวัด ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 13 เครื่อง สูบระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เมืองมหาสารคาม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยชนะ แดงทองคำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม