มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทาน แก่นักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (20 ก.พ. 60 ) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชการที่ 9 จำนวน 220 ผืน แก่นักเรียนเข้ารับที่เข้ารับการศึกษาใหม่ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นซึ่งขณะนี้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เติมเต็มให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ได้มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธี มอบสิ่งของพระราชทานด้วยความปลาบปลื้ม หาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยเด็กเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน นักเรียนทุกคนต่างตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และจะเทิดทูนให้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ณ หมู่ที่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บนพื้นที่ 417 ไร่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะเวลา 48 ปี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาหลักสูตรควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนอยู่ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้น 755คน มีครูและบุคลากรรวม 80 คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการครู 44 คน พนักงานราชการ 13 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 16 คน ครูธุรการ 1 คน ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมานักเรียน ครู และโรงเรียนฯ มีผลงาน นวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศหลายรางวัล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์