มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนแก่นักเรียน เรียนดี แต่ยากจน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 79 ทุน

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน 79 ทุน เป็นเงินกว่า 214,700 บาท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษา

วันนี้ (3 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2559 ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณรในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 79 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 214,700 บาท

ภายหลังมอบทุนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาประกอบด้วยทุนการศึกษารายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวต่อไป

สำหรับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์