วันที่ 14 มีค.60 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักค่านิยมองค์กร “มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันประกาศเจตจำนงแห่งความสุจริต(ITA)การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดพิธีประกาศเจตจำนงครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารในระดับอธิการบดี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 , รองอธิการบดี, คณบดี และ ผอ.สำนัก

จึงประกาศเจตจำนงร่วมกันในการบริหารงาน การปฏิบัติงานที่จะต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยืนยันว่า ณ วันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างสง่างาม ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Cr:มนัญญา ม่วงสมมุข

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์