รองนายกรัฐมนตรีประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรับใช้กับโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด ในโอกาสลงพื้นที่กำกับและติดตามงาน ที่จังหวัดบุรีรัมย์

*****วันนี้(12 ม.ค.60) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปกำกับและตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 14 ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบด้วย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ,นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ , นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังการรายงานผลปัญหาต่างๆที่สำคัญของจังหวัด และการแก้ไขปัญหาที่แต่ละจังหวัดดำเนินการไปแล้ว รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 /โครงการที่แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณการแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มภาคจังหวัด/โครงการที่ของรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการสร้างสร้างเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ/ผลกการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2559 /โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2560/ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ /ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ โดยได้มีการนำเสนอเป็นรายจังหวัดๆ ละ15-30 นาที

*****ในส่วนของโครงการแผนงานของแต่ละจังหวัดได้นำเสนอ เช่น จังหวัดนครราชสีมา เสนอโครงการบริหารจัดการน้ำครบวงจร โครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน แก้ไขความแออัดแก้ไขปัญการจราจร การจัดการขยะมูลฝอย /จังหวัดชัยภูมิ เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน / จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอโครงการยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้า เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด และการขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ โครงการขยายเส้นทางจราจร และโครงการยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร/จังหวัดสุรินทร์ เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์คชศึกษา โครงการก่อสร้างสนามบินสุรินทร์ภักดี และโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริหารจัดการน้ำ/

****ด้านพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังจากการประชุมว่า จากการรับฟังบรรยายสรุปของแต่ละจังหวัด และจาการลงพื้นที่จริงที่ อ.ประโคนชัย และ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปัญหาประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเหมือนกันทุกจังหวัด เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บที่เพียงพอ แหล่งน้ำธรรมชาติไม่ทั่วถึง ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้สนับสนุนให้มีการขุดลอกให้มีความลึก ผันน้ำไปกักเก็บในช่วงน้ำหลาก และการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการได้ให้ความรู้และแนะนำให้เกษตรกรได้เข้าใจในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพ รายได้ ให้มั่นคง

ข่าวโดย… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์