รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามงาน พร้อมมอบนโยบาย กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ แนะให้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน

***วันนี้ (10ม.ค.60) เวลา 09.00 น. พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมคณะ ประชุมมอบนโยบาย ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ และมีอัตรากำลังของ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างพร้อมเพียง

***พลโทธรากฤต ทับทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่ว่า อัตรากำลังของ กอ.รมน.ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ต้องบูรณาการในทุกด้านอย่างจริงจังที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน การรักษาทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสร้างมวลชน สนับสนุนให้มีการฝึกผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวสารต่างๆแก่ทางราชการ การเฝ้าติดตามสถานการณ์ กลุ่มองค์กรต่างๆที่เคลื่อนไหวกระทบต่อความมั่นคง หรือเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ หลอกลวงประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน ประสบภัย โดยขอให้อัตรากำลังของ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความคิดริเริ่ม ใช้เทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลไปพร้อมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม

***นอกจากนั้นแล้วยังสั่งกำชับให้ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ร่วมรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และกองทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่รุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เป็นบริเวณกว้างอยู่ในขณะนี้ รวมไปถึงให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนร่วมกันบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์