ผู้ว่าบุรีรัมย์วอนถึงรัฐบาล ขอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยตรง ที่สามารถทำงานได้เต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงอย่างจริงจังไม่เพียงแค่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเป็นการฝากงานให้หลายหน่วยงานจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บล้มตายบนท้องถนนได้

วันนี้(05 ม.ค. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ปกครอง ประชุม VDO Conference ไปยังสถานีตำรวจภูธรทั้ง 23 แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์ สรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2560 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับไปทำงานหลังจากเยี่ยมญาติ เฉลิมฉลอง และท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 77 ครั้ง บาดเจ็บ 71 คน เสียชีวิต จำนวน 9 คน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นเป็นรถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถยนต์ และเกิดในลักษณะทางตรงมากที่สุด ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการเมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกิดกฎหมายกำหนด

พื้นที่การเกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดคือ อำเภอนางรอง และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนพื้นที่ทีมีการเสียชีวิตสะสมมากที่สุด 2 คน คืออำเภอละหานทราย และบ้านกรวด ส่วนพื้นที่ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุตลอดทั้ง 7 วัน ได้แก่อำเภอกระสัง ลำปลายมาศ ปะคำ นาโพธิ์ พลับพลาชัย บ้านใหม่ชัยพจน์ และอำเภอแคนดง

นายอนุสรณ์ แก้งกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขอบกล่าวคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้อย่างเข้มแข็งทำให้ยอดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ 2559 และยังกล่าวว่า การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแค่ทำเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทุกวัน จึงอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจัง เพื่อสร้างวินัยการจราจร วินัยการใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมาย และฝากไปถึงรัฐบาล แลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้มากขึ้นกว่ากว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง จริงจัง ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการฝากงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงทำให้ไม่มีหน่วยงานใดรณรงค์ป้องกันได้เต็มที่ เต็มรูปแบบ หากใช้วิธีการแบบเดิมๆ จะทำให้คนที่ไม่มีวินัยจราจร ไม่เคารพกฎหมาย มาทำให้ลูกหลานเราได้รับบาดเจ็บ ล้มตายบนท้องถนนอีกไม่รู้เท่าไร

ภาพ ข่าว โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์