ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1.คณะที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์
3.ผู้อำนวยการศูนย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.ส่วนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการประชาชน และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

คำสั่งจังหวัด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก 

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก! 

สถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ : 044 666 847 , 044 666 563
สายด่วน : 1567
เวลารับเรื่อง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์
ท่านสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. ทางโทรศัพท์ 044-666-847
2. ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าถึง

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ”
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.044-666-847

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่นี่ คลิ๊ก!! 

3. เดินทางมาร้องทุกข์ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 เลขที่ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
4. ร้องทุกข์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

ที่มาข้อมูล : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์