จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปสุสัตว์นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร มีหนุ่มวัย 27 ปี เรียนจบปริญญาตรี เลือกประกอบอาชีพเกษตร ปศุสัตว์ควบคู่กัน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

หลังจากที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเองประสบความสำเร็จ เห็นเป็นรูปธรรม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้แล้ว ขณะนี้พบว่ามีเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจทำการเกษตรด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากเป็นลูกจ้าง มีความสุขกับท้องทุ่งนาและธรรมชาติ เช่น นายธีรศักดิ์ จันพลงาม อายุ 27 ปี ชาวตำบลแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ ซึ่งเรียนจบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เลือกที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ทำนาและ ปศุสัตว์ มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

นายธีรศักดิ์ จันพลงาม ยังบอกอีกว่า ทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง เป็นความฝันที่จะสานต่ออาชีพของพ่อ แม่ และเป็นอาชีพที่มีความเป็นอิสระ อยู่กับครอบครัว มีเงินออมและเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เมื่อเสร็จจากทำนา ก็ไปเลี้ยงโคเนื้อ ได้ขายได้ทั้งเนื้อโค มูลสัตว์ และมูลสัตว์ที่เหลือก็ทำปุ๋ยใช้เอง ใส่ในนาข้าวทำให้ลดต้นทุนการผลิต และอยากขอบคุณไปยังรัฐบาล ที่มีโครงการเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกรในการทำนาอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต มูลค่าผลผลิต ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งวันไหนว่างเว้นจากการทำการเกษตรของตนเอง ก็จะรับจ้างตัดหญ้า ทำนา ทำปุ๋ย และร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร บ้านสีเหลี่ยม ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์