สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 นี้
นายสถิต กระต่ายอินทร์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฏิรูปประเทศเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แม้ว่ารัฐบาลจะมีข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 แล้ว

แต่รัฐบาลยัง ต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวนมากมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนด นโยบายด้านสวัสดิการของรัฐ

นายสถิต ฯ กล่าวอีกว่า การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจที่เร่งด่วนและต้องใช้บุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก การจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จำนวน 383,216 คน จึงเล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษามีจำนวน นักศึกษา/นักเรียน เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณคนที่มีจำนวนมากนี้ได้ จึงจำเป็นต้องจัดหานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าว จำนวน 1,916 คน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560

การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้ลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบียนว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือจัดสวัสดิการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ได้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram