โครงการพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 8 โครงการ

โครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ ในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินโดยตรง เช่น โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นต้น

โครงการ

1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านบุ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ

บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ

– หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเจ้าหน้าที่มาบริหารจัดการในพื้นที่

– หนวยงานรับผิดชอบหลักสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

– หนวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แหล่งที่มา งบประมาณ พ.ศ. …

– กรมพัฒนาที่ดินปงบประมาณ 2540

– กรมหมอนไหมปงบประมาณ พ.ศ.2559

– งบปกติกรมวชิาการเกษตร

ลักษณะของโครงการ


– โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ เปนแหลงปฏิบัติใหแกราษฎรเพื่อการเรียนรูดานการเกษตรการปลูกพืช การผลิตอาหารในชุมชน การถายทอดความรูปลูกหมอน เลี้ยงไหม โดยสนับสนุนพันธุพืชไร ไมผล ไดแกออยคั้นน้ํามันสําปะหลังและพันธุพืชผักตางๆรวมทั้งมีการอบรมเผยแพรงานวชิาการเกษตรแกเกษตรกรในโครงการและราษฎรพื้นที่ใกลเคียง

– ดําเนินการในพื้นที่ 500 ไร แบงเปนพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ เชน ยางพารา ขาว พืชผักปลอดภัย และปลูกพืชอื่นๆ โดยหราษฎรในหมูบานหมุนเวยีนมาเพาะปลูกใชประโยชนจากพื้นที่

ผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน

อบรมใหความรูเกษตรกรในพื้นที่รบัผิดชอบของโครงการฯในดานการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดินและแหลงน้ําตาม’รปู แบบตางๆ เชน ขุดบอเก็บกักน้ํา จัดทําระบบน้ําดวยทอในแปลงผักและผลไม การใชปุยพืชสด ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพพรอมทั้งสนับสนุนปจจัยตางๆ เพื่อใหโครงการฯและเกษตรกรไดนําไปดําเนินการและใชประโยชนตอไป มีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

1) กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี

2) แปลงตนแบบ/แปลงสาธิต

– แปลงตนแบบการผลิตออยคั้นน้ําพันธุสุพรรณบุรี 50 จํานวน 10ไร

– สรางแปลงตนแบบเพื่อขยายพันธุสมโอ จํานวน 1ไร 100 ตน

– สรางแปลงตนแบบการผลิตมะนาวนอกฤดู 50 บอ

3) การฝกอบรมสถานที่โครงการฟารม ตัวอยางฯกระสัง ดังนี้

ป 2558 หลักสูตรการปลูกไมผลและการขายพันธุพืชผูเขาอบรมจํานวน 50คน
ป 2559 หลักสูตรการปลูกมะนาวในวงบอและผลิตมะนาวนอกฤดูผูเขาอบรมจํานวน 50 คน

– ปจจุบันราษฎรที่ไดรับการแบงพื้นที่เพาะปลูก ไดปลูกผักจําหนายสงหางแม็คโคร จังหวดัสุรินทร

ปัญหา/อปุ สรรค
ปจจัยสนับสนุนจากหนวยงานยังไมเพียงพอ/เกษตรกรขาดความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง/สภาพดินในพื้นที่โครงการยังตองการปรับปรุงบํารุงอีกมาก/ฤดูแลงน้ําไมเพียงพอตอกิจกรรมเกษตรในโครงการ แตฤดูฝนน้ําทวม

แนวทางแก้ไข

จัดสรรวัสดุ และปจจัยการปรับปรุงบํารุงดินใหครอบคลุมและเพียงพอ/สงเสริมการเพิ่งพาตนเองและตอยอดการดําเนินงานภายหลังไดรับการสงเสริมจากเจาหนาที่/เจาหนาที่ตองมีการติดตามงานและเปนที่ปรึกษาแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง และมีการประชาสัมพันธขยายผลการดําเนินงานสูชุมชนใกลเคียง/ขุดลอกแหลงน้ําใหสามารถเก็บกักน้ําไดมากขึ้น และปรับพื้นที่ในแปลงเกษตรเพื่อใหสามารถระบายน้ําไดถึงฤดูน้ําหลาก

ติดตามอ่านโครงอ่านอื่นๆได้ทาง BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.