จากการนำเสนอข่าวกรณีชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์เดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวในเทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ด้วยการถูกทางการบังคับให้ออกจากที่ดินซึ่งอยู่มาก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วจำนวน 3 แปลง คือ

1)น.ส.ล.เลขที่ 4130/2515 เนื้อที่ 2,583-2-55.4 ไร่ ออกเมื่อ 28 พ.ย.2515

2)น.ส.ล.เลขที่ 46000/2534 เนื้อที่ 18-3-32 ไร่ ออกเมื่อ 14 ก.พ.2534

3)น.ส.ล.เลขที่ 46001 เนื้อที่ 2,680-1-17 ไร่ ออกเมื่อ 14 ก.พ.2534

ทั้งสามแปลงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลอิสาณ อบต.เสม็ดและ อบต.สวายจีก ตามลำดับ

กรณีที่เป็นข่าวได้แก่ น.ส.ล.แปลงเลขที่ 4130/2515 เนื้อที่ 2,583-2-55.4 ไร่ ซึ่งมีส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ 829-3-84 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีราษฎรบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่เหลือบางส่วน

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลอิสาณ ผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 26 ได้ทำความเข้าใจกับราษฎรกลุ่มดังกล่าวให้ออกจากที่สาธารณะประโยชน์ฯ เพื่อเตรียมที่ดินก่อสร้างโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

ปรากฏว่าราษฎรบางส่วนยินยอมออกจากพื้นที่แล้ว แต่ราษฎรบางส่วนจำนวน 27 ราย ไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ และได้ฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน ต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ คดีหมายเลขดำที่ 757/2560 ลงวันที่ 21 เม.ย.2560

โดยฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2

เทศบาลตำบลอิสาณ โดยนายกเทศมนตรี นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทธา ที่ 3

ข้อหาหรือฐานความผิดขอให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 4130/2515

กรมที่ดินได้ตรวจสอบในขั้นต้นแล้ว การออก น.ส.ล.ดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายตามอำนาจหน้าที่แต่เนื่องจากคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรรอผลการพิจารณาตามกระบวนการดังกล่าว

ภาพจาก เนชั่น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์