อ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ ทรงพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จฯจังหวัดบุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จพระราชกรณียกิจเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรในพื้นที่ อ.กระสัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 หรือเมื่อ 38 ปีที่ผ่านมา ทั้งที่ขณะนั้นคุณลุงตี นุ่งผ้าขาวม้าเพียงผืนเดียวเพราะกำลังหว่านแหหาปลาอยู่ในอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็สร้างความปลื้มปิติเป็นอย่างมาก เพราะไม่คิดไม่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตสามัญชนคนธรรมดา จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบบใกล้ชิดขนาดนี้ ทั้งนี้พระองค์ยังได้ตรัสถามทุกข์สุขและเรื่องอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ด้วยความสนพระทัย ซึ่งตนก็ได้เล่าถึงปัญหาของสภาพแหล่งน้ำดังกล่าวให้พระองค์ฟัง หลังจากพระองค์ทรงเสด็จกลับ ไม่กี่ปีต่อมาก็ได้มีทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดำเนินการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ดังกล่าว สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลาก ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ก็มีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตรได้ โดยไม่ประสบปัญหาฝนแล้งหรือน้ำท่วม ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของราษฎร อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นล้นพ้น”

ลุงวัย 67 ปีชาวบ้านโคกขมิ้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ บุคคลในภาพที่นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเข้าเฝ้าในหลวง ขณะทรงเสด็จเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรและพระราชทานแนวทางพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่แก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ทำให้ชาวบ้านเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้จนถึงปัจจุบัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เผยสุดปิติไม่คิดฝันจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้า

 

ลุงตี นะเรศรัมย์ อายุ 67 ปี ชาวบ้านบ้านโคกขมิ้น ม.4 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบุคคลในภาพที่เคยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จพระราชกรณียกิจเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรในพื้นที่ อ.กระสัง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522

หนองกุดใหญ่ในพระราชดำริ ทรงมีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในลำน้ำชีน้อย เพื่อประโยชน์สำหรับเพาะปลูกและใช้สอย ตลอดจนส่งน้ำอีกส่วนหนึ่งมาเติมลงใน หนองปรือ หนองกุดใหญ่และหนองกุดควง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำในการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและอยู่อย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบันนี้

ที่มาภาพ : สวท.บุรีรัมย์