สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ของประเทศ จากทั้งหมด 80 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คว้าอันดับ 2 ด้วย คะแนนรวม 94.08 ระดับ A ผลการประเมิน “ผ่าน”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 80 แห่ง

อันดับ 1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนนรวม 94.70 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คะแนนรวม 94.08 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คะแนนรวม 92.34 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

สำหรับ “มหาวิทยาลัย” ในภาคอีสาน มีคะแนนดังนี้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คะแนนรวม 94.08 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คะแนนรวม 90.86 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คะแนนรวม 90.31 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด คะแนนรวม 90.19 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คะแนนรวม 89.93 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยนครพนม คะแนนรวม 87.96 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา คะแนนรวม 87.66 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คะแนนรวม 87.65 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คะแนนรวม 87.60 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คะแนนรวม 87.13 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลอีสาน คะแนนรวม 86.63 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คะแนนรวม 86.62 ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน

อันดับ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คะแนนรวม 84.82 ระดับ B ผลการประเมิน ไม่ผ่าน

อันดับ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คะแนนรวม 84.77 ระดับ B ผลการประเมิน ไม่ผ่าน

อันดับ 15 มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ คะแนนรวม 84.06 ระดับ B ผลการประเมิน ไม่ผ่าน

อันดับ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คะแนนรวม 82.48 ระดับ B ผลการประเมิน ไม่ผ่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่พบข้อมูล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่พบข้อมูล

อ่านข้อมูลที่มา : คลิ๊กลิ้ง