เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมดี.เจ เยาวชนพันธุ์ใหม่ ต้านภัยยาเสพติด มุ่งสร้างเยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                วันนี้(19 ส.ค 60) ที่ห้องประชุม สวท.บุรีรัมย์  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดการอบรมดี.เจ เยาวชนพันธุ์ใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2 รุ่น 2 ซึ่งเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่เยาวชนและประชาชนในชุมชน สังคมของตนเอง  ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน วิทยุชุมชนและเสียงตามสายในโรงเรียน

                 ด้านนายสาโรจน์  ม่วงสมมุข ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการจัดโครงการอบรม ดี.เจ. เยาวชนพันธุ์ใหม่ต้านภัยยาเสพติด เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาและเยาวชนเป็นอย่างดี

จึงได้จัดทำโครงการขึ้นอีกในปีนี้ เป็นปีที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 จัดอบรมให้กับนักเรียนจาก 23 โรงเรียน จำนวน 67 คน รวม 2 รุ่นๆ ที่ 1  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2930 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560   โดยเนื้อหาสาระในการอบรมเน้นหนักเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยให้แนวคิดการประยุกต์ใช้ทฤษฏี (EFs) ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  ซึ่งนอกจากเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้ในเรื่องผลกระทบของปัญหายาเสพติด และการป้องกันปัญหายาเสพติดแล้ว  ยังได้เรียนรู้การจัดรายการวิทยุ การเขียนข่าว การใช้สมาร์ทโฟน ในการถ่ายภาพข่าว และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้วย

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์