เจ้ากรมการทหารช่างตรวจเยี่ยมพร้อมส่งมอบถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และกระตุ้นราคายางพารา ตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ของรัฐบาล และ คสช.

(19 เม.ย. 61) เวลา 14.00 น.พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมส่งมอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.ประจำปี 2560

สายบ้านโคกขมิ้น – สะพานปอยเดิร(เดิน) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ขนาดความกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร ดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 51

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้สัญจร และขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร จากเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทาง และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มอบข้าสารให้กับผู้มีรายได้น้อย

โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พ.อ.อดุล บุญธรรมเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 นายณรงค์ จันทร์ทอง นายอำเภอกระสัง นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านหนองเต็งและใกล้เคียงให้การต้อนรับ

สำหรับถนนสายบ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 4 – สะพานบ้านปอยเดิร(เดิน) ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 อีกทั้งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรังซึ่ง เมื่อถึงฤดูฝนสภาพถนนมีสภาพชำรุดในบางช่วง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย และความไม่สะดวกกับประชาชนในพื้นที่ ที่ใช้เส้นดังกล่าวในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 51)

ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเป็นถนนแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผสมยางพารา ขนาดกว้างของผิวจราจรรวมไหล่ทาง 7 เมตร ความยาว 2,300 เมตร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตรระหว่างประชาชนในพื้นที่ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กับตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการซ่อมปรับปรุงถนนสายนี้ประมาณ 1,300 ครัวเรือน มากกว่า 5,000 คน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของคณะรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการกระตุ้นราคายางพารา

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของแอสฟัลติกคอนกรีต ใช้ในการปูผิวทางในโครงการดังกล่าว โดยช่วงของการดำเนินโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี

ในส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กองพันทหารช่างที่ 51 ได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3 เส้นทาง รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้ยางพาราในการผสมชั้นผิวถนนจำนวน 46.4 ตัน ได้แก่ ถนนสายบ้านประชาสามัคคี – บ้านโคกไม้แดง ต.ปะคำ อ.ปะคำ

ขนาดความกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร /ถนนสายบ้านหนองม่วงเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร และถนนสายบ้านโคกขมิ้น – สะพานปอยเดิร(เดิน) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ขนาดความกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 2,300 เมตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์