ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 นำคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (30 พ.ค.2560) นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำคณะอนุกรรมการออกตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง

ซึ่งสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนในรูปแบบของการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งเป็นการให้บริการประชาชนที่ไปติดต่อขอรับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาของงานบริการ ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ตลอดทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นไว้บริการประชาชนระหว่างรอรับบริการ

นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center มีชื่อย่อว่า GECC เพื่อลดขั้นตอนของการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว

ตลอดทั้งให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักๆ ก็คือทำให้ประชาชนรู้จักสถานที่ที่จะติดต่อของหน่วยงานที่จะขอรับบริการ มีป้ายบอกทาง และจุดบริการต่างๆ ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับแนะนำบริการ ให้การช่วยเหลือในด้านการจัดทำเอกสาร คำร้องต่างๆ ด้วยจิตมุ่งบริการแสดงความมีน้ำใจ ซึ่งจะต้องเป็นการลดขั้นตอนของงานบริการ ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด โดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วย

ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ที่ได้ไปติดตามตรวจประเมินพบว่า มีมาตรฐานที่ดี มีระบบการให้บริการต่างๆ เหมือนกันกับส่วนกลาง สำนักงานมีความสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยใจมุ่งบริการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์