ข้อมูลจากเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 กระทรวงคมนาคม ตั้งงบประมาณขยายถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย วงเงินทั้งสิ้น 480 ล้านบาท รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 192,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 192,000,000 บาท

ทางหลวงหมายเลข 2445 เริ่มจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์, ผ่านอำเภอประโคนชัย ถึงอำเภอบ้านกรวด จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรโดยการระบายปริมาณการจราจร ทำให้การสัญจรไป-มาของประชาชนสะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะย่านชุมชน  และทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563