เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ คนชุมเห็ดไม่ทิ้งกัน

เทศบาลเมืองชุมเห็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  จัดกิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ คนชุมเห็ดไม่ทอดทิ้งก้น”  โดยนำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับชาวบ้าน ช่วยกันทำความสะอาด  ตัดกินไม้  สายไฟที่ห้อยไม่เป็นระเบียบ  เพื่อทำดีถวายในหลวง   ทั้งเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมน

(1 ก.ย.60)  นายสมศักดิ์   แมนไธสง   นายกเทศมนตรีมนตรีเมืองชุมเห็ด  พร้อมด้วย นางสมศรี   สังขจันทรานนท์   รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด , นายวิเชียร   เจนรัมย์   นายทรงธรรม  สมอาริยพงษ์    นางศรีนวล  บำเรอสงฆ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด   และพนักงาน ลูกจ้างในเทศบาลเมืองชุมเห็ด  ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ภายใต้กิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ คนชุมเห็ดไม่ทอดทิ้งกัน” พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน  ช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทาง

ท่อระบายน้ำ  ตัดกิ่งไม้  และจัดระเบียนสายไฟที่ห้อยระเกะระกะ   เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ   พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดเวรยามตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน  เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนด้วย    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็นอกจากจะเป็นการทำความดีสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว    ยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับคนในชุมชนด้วย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลเมืองชุมเห็ด ก็มีกำหนดหมุนเวียนจัดให้ครบทุกหมู่บ้าน  จึงเชิญชวนให้ผู้นำชุมชน และประชาชน  ได้มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย   ที่ทางเทศบาลตั้งเป้าหมายว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป   เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชน

 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา /  สวท.บุรีรัมย์