ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย บริเวณคลองละลม และลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การประกวดกระทงใหญ่
2. การประกวดขบวนแห่
3. การประกวดนางนพมาศ
กำหนดการรับสมัครเข้าแข่งขันทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 9-27 ตุลาคม 2560 ที่กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กำหนดการ

กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง หลักเกณฑ์การประกวด

 

 

ที่มาข่าว : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์