เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมการสุขาภิบาลให้กับช่างแต่งผม-เสริมสวย

6 มิ.ย. 2560

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมการสุขาภิบาลสถานที่แต่งผม-เสริมสวย ให้แก่ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย และช่างแต่งผม-เสริมสวย เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย

วันนี้ (6 มิ.ย. 60) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดอบรมการสุขาภิบาลสถานที่แต่งผม-เสริมสวย ให้แก่ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ช่างแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โดยมีนางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธาน ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลสถานที่แต่งผม-เสริมสวย และสุขาภิบาลของผู้ให้บริการแต่งผม-เสริมสวย

ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัย และเพื่อให้ผู้รับริการได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการสถานที่แต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์


โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ช่างแต่งผม-เสริมสวย จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการให้บริการแต่งผม-เสริมสวย เป็นบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน

จึงจำเป็นต้องมีหลักสุขาภิบาล มีวิชาการด้านความรู้ในการที่จะป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งอาจจะติดต่อจากผู้ให้หรือผู้รับบริการ ผู้ให้บริการหรือช่าง ต้องเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่


ตลอดจนเครื่องสำอาง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรชัย พิรักษา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์