เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ในโครงการปี 2560   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศษรฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                                                                                 ในปี 2559 (คาดว่าจะใช้งบประมาณของปี 2560 เนื่องจากการจัดงานจะอยู่ในช่วงเลยผ่านเดือนกันยายนของปี) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีโครงการสนับสนุนงบประมาณ การจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการกินลูกชิ้นยืนกิน ให้คงอยู่และถูกหลักอนามัย เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้มากขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินบันลือโลก 50,000 บาท ในปี 2560 นี้

 

uii

 

1535570_603883489685650_2053403423_n

 

10176140_646417948765537_7559742456116742162_n