โครงการบุรีรัมย์เมืองสีเขียว (Green City) ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด (Urban Space Company Limited ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยกำหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ใกล้บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี และสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในผังเมืองรวมของจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่บางส่วนคาบเกี่ยวกับโครงการชุมชนเมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอการออกแบบโดยคำนึงถึงการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึง (Open Space) มีลานวัฒนธรรม ลานกิจกรรม พื้นที่สีเขียว มีปอดของเมืองบุรีรัมย์ เป็นต้น เป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้เป็นสังคมเมืองที่ดี    มีกิจกรรมใหม่ๆ เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งมาตรฐานจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Vision) ของเรามีการดำเนินการเป็น International Standard

จากข้อมูลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรโดยรวมจากพื้นที่สวนสาธารณะหลักในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2561 ซึ่งมาตรฐานการดำเนินการโดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพคนเมืองขององค์การอนามัยโลก (WHO) ควรมีพื้นที่สีเขียว เฉลี่ย 9 ตารางเมตร/คน ในประเทศไทยสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 6.43 ตารางเมตร/คน วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินโครงการนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หลังจากการพัฒนาพื้นที่แล้ว สัดส่วนพื้นที่สีเขียวจะเป็น 15 ตารางเมตร/คน และพัฒนาไปสู่ 9 ตารางเมตร/คนต่อไป

สวนสาธารณะในเมืองบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สีเขียวในปัจจุบัน ได้แก่บริเวณคลองละลม ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ และ         สวนหนองปรือ สำหรับโครงการนี้จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังเดิม) และโครงข่ายพื้นที่สีเขียวโดยรอบ โดยนำแนวคิดพื้นที่สีเขียวจากประเทศต่างๆ มาพิจารณาประกอบการออกแบบวางผังเฉพาะชุมชนเมืองบุรีรัมย์ ทั้งการพัฒนาคูเมือง ลานกิจกรรมริมคลอง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่โครงข่ายสีเขียว ลานศิลปวัฒนธรรม เพิ่มจุดที่เป็น Landmark ต่างๆ

ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ในพื้นที่โครงการ 34 ไร่ ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเขทะเบียนที่ บร.651 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน ได้แก่

 1. สำนักงานอัยการสูงสุด(บ้านพักอัยการจังหวัดบุรีรัมย์)
 2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์)
 3. สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์/กองสาธารณสุข
 4. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)
 5. สำนักงานอัยการสูงสุด (บ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
 6. กรมการปกครอง (บ้านพักนายอำเภอ)
 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
 8. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์)
 9. ถนนสุคนธ์มาศ (ในที่ราชพัสดุ)
 10. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (สระว่ายน้ำ)
 11. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (สนามแบดมินตัน)
 12. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)
 13. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์)
 14. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (สนามเทนนิส)
 15. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี)
 16. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เดิม)
 17. กรมการปกครอง (สำนักงานทะเบียนเมืองบุรีรัมย์)
 18. ทางเข้า – ออกโดยมีแนวคิดผังโครงการหลังการพัฒนา เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น การจัดพื้นที่ตลาดในร่มภายในโดม      สวนรมย์บุรี 200 ปี เพิ่มลานกิจกรรม ลานศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

เครดิตภาพ.. The Old Town: เมืองเก่า คิดใหม่