สำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส.๑ พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่จ.บุรีรัมย์ เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ประโยชน์สุข ปชช.และความมั่นคงประเทศ

(28 ก.พ.60) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ (ก.พ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ 85 ประจำปี 2560 สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าจำนวน 130 คน พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2560

เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ มิติ มุมมอง รวมถึงประสบการณ์จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ไปปรับใช้ในการเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ ในด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บุรีรัมย์ 4.0 แนวทางการพัฒนาจังหวัดสู่นครแห่งความสุข” และรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หัวข้อ “การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” หลังจากนั้นคณะ นบส.๑ ยังได้ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอีกด้วย

ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือ (นบส.๑) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจะเน้นพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีคุณธรรม

ซึ่งคาดหวังว่าหลังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะการเป็นผู้นำที่ดีในการที่จะขับเคลื่อนองค์กร ทั้งจะได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้รับบริการ นำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์