โรงพยาบาล (หรืออาจใช้ว่า สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์) เป็นสถานที่สำหรับการบริการทางด้านสุขภาพ โดยมักที่จะมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ในประเทศไทยมีการให้บริการทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งคลินิกที่เปิดบริการโดยทั่วไป

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ แต่สำหรับโรงพยาบาลในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จะขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น

โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค

เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ มีหลากหลายระดับตามขีดความสามารถ

โรงพยาบาลศูนย์

โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) มีจำนวนเตียงมากกว่า 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 34 แห่ง

โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วไปหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) มีจำนวนเตียง 120 – 500 เตียง ในประเทศไทยมีอยู่ 83 แห่ง

สำหรับภาคอีสาน ที่มีประชากรกว่า 22 ล้านคน มีสถานพยาบาลขาดใหญ่ในหลายจังหวัด สำหรับรองรับการรักษาประชาชน

1.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับ A มีจำนวนเตียงผู้ป่วยในถึง 1,278 เตียงรองรับผู้ป่วยทั้งในและจังหวัดใกล้เคียง

2.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงผุ้ป่วยในถึง 1,188 เตียง

3.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุดรธานี มีจำนวนเตียงผุ้ป่วยในถึง 1,022 เตียง รองรับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

4.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น รพศ.ระดับ A มีจำนวนเตียงผู้ป่วยในถึง 1,000 เตียง ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในเขตอีสานตอนกลาง

5.โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์

โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ มีจำนวนเตียงผู้ป่วยในถึง 937 เตียง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A ในอีสานตอนใต้ให้บริการรักษาประชาชนชาวบุรีรัมย์กว่า 1.5 ล้านคน

6.โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์

โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขนาด 914 เตียง รองรับการรักษาประชาชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และประเทศเพื่อนบ้าน

7.โรงพยาบาลศูนย์ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลศูนย์ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลศูนย์ขนาด 820 เตียง ในเขตอีสานตอนกลาง

8.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลศูนย์ระดับ A มีจำนวนเตียงผู้ป่วยในถึง 768 เตียง

9. โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S มีจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 710 เตียง

10.โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S มีจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 600 เตียง