ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน “เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้ ประสบปัญหาทางสังคมให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันนี้(19 ก.ค. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ ประจำปี 2561 ให้แก่นายสุวิทย์ ฉัตรทัน อายุ 40 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 208 หมู่ที่ 13 ต.ปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน อยู่อย่างยากลำบาก เนื่องจากบุตรสาวได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน ที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำให้นายสุวิทย์ฯ ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างต่างพื้นที่ได้เพราะต้องดูแลภรรยา และบุตรสาวตลอดเวลา จึงขาดรายได้จุนเจือครอบครัว
จากนั้นนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ เดินทางไปมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ ฯ ให้แก่นายรอน เพชรประโคน อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ต.หนองไม้งาม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่และมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง แต่เป็นบุคคลที่ชาวบ้านรักและสงสาร เนื่องจากช่วงที่มีร่างการแข็งแรงประกอบอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง และช่วงเหลืองานส่วนรวมของหมู่บ้านด้วยดีมาตลอด
ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดเกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานจัดสร้างบ้านพักอาศัย งบประมาณหลังละ 120,000 บาท ให้ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงิน 5,200,000 บาท
ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน "เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้
ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน “เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้
ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน "เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้
ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน “เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้
ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน "เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้
ไม่ทิ้งกัน !! เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบบ้าน “เกื้อการุณย์”ให้ผู้ยากไร้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์