เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ

(29 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเป็นศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้น้อมนำแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ไปรับใช้กับผู้ต้องขัง มีกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ 3 ย 3 ก ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง เกิดกระแสนิยมให้ผู้ต้องขังสมัครเป็นสมาชิกร่วมทำกิจกรรม ภายใต้แนวคิดปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไข พัฒนา EQ โดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุน

สำหรับกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ผู้ต้องขังชาย มีกิจกรรม เช่น การดูแลผู้สูงอายุ ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ สอบถามปัญหาสุขภาพให้การช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน / กิจกรรมการดูแลสมาชิกและผู้ต้องขัง เช่น การประกาศเชิญชวนสมาชิก และผู้ต้องขังตรวน X-RAY ตามโครงการของเรือนจำ สำรวจคัดกรองผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยส่งต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยตามอาการ ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ต้องขังที่มีปัญหาความเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ผู้ต้องขังที่เข้าอยู่ใหม่ และมีกิจกรรมด้านความรู้ด้านการบำบัดยาเสพติด การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การฝึกอาชีพ

ส่วนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ผู้ต้องขังหญิง มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยรวบรวมข้อมูล ประวัติ ความถนัดไปวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมตาศักยภาพความสามารถ จัดอบรม ฝึกอาชีพร่วมกับทางเรือนจำเช่น ทำอาหาร งานหัตกรรม ซักรีด การนวนแผนโบราณ การดูแลผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ ให้การช่วยเหลือสอบถามปัญหาต่างๆก่อนคลอดและหลังคลอด กิจกรรมแต่งและเขียนภาพ นิทานข้ามกำแพงเพื่อนำไปมอบให้กับลูกหลายของผู้ต้องขัง และประชาชน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์